Projektstöd IF

Allmänt om bidrag

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Hanteringen och fördelningen av statens stöd till idrotten har delegerats till RF, då Sverige saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet.

Med stöd i Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund fördelar Riksidrottsförbundet årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt samt specialidrottsförbund (SF). 

För föreningar

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2020

RF har sedan Riksidrottsmötet 2019 arbetat i dialog med SF och DF för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattades av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober 2019. 

Projektstöd IF 2020-2021

Med Projektstöd IF vill förbundet höja kompetens bland våra barn- & ungdomsledare genom utbildningar. Förbundet vill även med Projektstöd IF få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten genom “billigare” idrottsutövande, attraktivare idrott och ny syn på träning samt tävling.

Projektstöd IF ska gå till utveckling av verksamheten så fler engageras, inkluderas och utbildas. Projekten som beviljas medel inom ramen för Projektstöd IF ska beskriva och ta hänsyn till varje del av engagemang, inkludering och utbildning.

Projektstöd IF delas upp i tre olika paket enligt nedan med en totalbudget på 760.000kr (2020) och 840.000kr (2021):

Ökad kompetens bland Barn & Ungdomsledare
Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Riktlinjer: Förening ska redogöra för vilka grenspecifika utbildningar som denne ska delta på. Sökbart belopp ska gå till anmälningsavgift.

Sökbart belopp: 300.000kr (2020) och 280.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: Anmälningsavgift för grenspecifik utbildning 10.000kr (2020) och 5000kr (2021)

Ny syn på träning och tävling
Område: Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Riktlinjer: Förening får här fritt inkomma med projektplan för hur pengarna ska användas för att överensstämma med det sökbara området. Projektet ska kunna delas vidare till fler föreningar. Förening kan enbart beviljas stöd ur detta paket vid ett tillfälle under 2020-2021.

Sökbart belopp: 240.000kr (2020) och 160.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: 40.000kr (2020-2021)

Den moderna Taekwondo föreningen engagerar
Område: Utbildade barn- och ungdomsledare i IF och Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten för deltagande i förbundets utvecklingskonferenser

Riktlinjer: Sökbart belopp bekostar enbart avgift för deltagande vid förbundet anordnade utvecklingskonferenser.

Sökbart belopp: 220.000kr (2020) och 400.000kr (2021)

Maxbelopp per förening: 5.000kr (2020-2021)

Anökan kan lämnas in fr o m den 15 april via föreningens Idrott Online. För att ansökan ska behandlas måste alla parametrar vara uppfyllda med korrekt ansökan samt fullgjort sina förpliktelser enligt stadgar och upptagits på förbundsstyrelsens preliminära röstlängd eller den röstlängd som hunnits fastställas vid förbundsmötet. Idrottslyftet 2019 ska vara redovisad i tid och godkänd. Projektstöd IF ska vid beviljande och återrapport offentliggöras på förbundets hemsida samt sociala medier.