Antidoping

Doping är ett av idrottens allvarligaste problem. Idrottsrörelsens trovärdighet som ungdomsfostrare och hela dess legitimitet bygger på att idrottarens organisationer kraftfullt agerar mot doping i alla dess former.

Antidopingreglerna omfattar alla aktiva, tränare, ledare och på annat sätt verksamma inom idrotten. Aktiva och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna.

Ansvarig organisation

Svensk Antidoping (SAD) ansvarar för antidopingversamheten i Sverige. SAD är svensk NADO (National Antidoping Organisation) enligt WADA:s definition. SAD är en del av Riksidrottsförbundet.

Antidopingprogram för Svenska Taekwondoförbundet och dess organisation med TRF, GF och medlemsföreningar

Alla idrotter som tillhör Riksidrottsförbundet måste arbeta aktivt mot doping. Varje specialidrottsförbund har ett eget antidopingprogram med en handlingsplan som definierar vad förbundet sa göra.

Ladda ner Svensk Taekwondo antidopingprogram här >>

Förkortningar
RF – Riksidrottsförbundet
SF – Specialidrottsförbund
TRF – Taekwondoregionsförbund
GF – Grenförbund
STF – Svenska Taekwondoförbundet
STU – Svenska Taekwondounionen
SIF – Svenska ITF Förbundet
WADC – World Anti-Doping Code
WADA – World Anti-Doping Agency

Antidopingprogram Svenska Taekwondoförbundet

Svenska Taekwondoförbundet och dess grenförbund arbetar aktivt för att hålla idrotten fri från doping. Våra ledare och idrottare ska utbildas kontinuerligt inom området så att de får kunskap om antidopingarbete men även så att de kan föra vidare kunskapen i föreningarna.

Bakgrund

Svenska Taekwondoförbundet (STF) skall enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom Förbundet, dess grenförbund (GF), dess regionala förbund (TRF) samt i våra medlemsföreningar. STF ska upprätta en plan för antidopingarbete.

Svensk idrott har implementerat World Anti-Doping Code (WADC) i Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.

Under WADC finns sex internationella standarder. Dopinglistan från World Anti-Doping Agency (WADA) är den första. Övriga fem är; Testing and Investigation, Therapeutic Use Exemptions, Laboratories, Protection of Privacy and Personal Information och Code Compliance by Signatories.

Alla idrottsutövare, ledare som aktiva, är skyldiga att känna till dopingreglerna och är skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

Att aktivt hålla Taekwondo dopingfri är ett sätt att legitimera verksamheten men även legitimera våra ledare och idrottare. Antidopingprogrammet beskriver vad alla anknutna föreningar till STF har för ansvar och vad de förväntas bidra med i antidopingarbetet.

Organisation

Antidopingprogrammet är till för hela Svenska Taekwondoförbundet (STF), dess Taekwondoregionförbund (TRF), dess grenförbund (GF); Svenska Taekwondounionen (STU) och Svenska ITF Förbundet (SIF) och samtliga medlemsföreningar. I detta räknas även föreningarnas utövare, ledare, funktionärer och andra personer involverade i Förbundet.

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets antidopingarbete inkluderat i Svenska Taekwondoförbundets antidopingprogram.

Styrelsen fastställer Antidopingprogram och handlingsplan och utser antidopingansvariga i STF och dess GF.

Christian Woxell, ledamot i STF, är den som är ansvarig för uppföljningen av antidopingprogrammet från STF:s sida.
Stefan Glimmark är ansvarig för uppföljningen av antidopingprogrammet från STU:s sida.
Mimmi Oskarsson är ansvarig för uppföljningen av antidopingprogrammet från SIF:s sida.

Juridiska aspekter

Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Dopingkommissionen fungerar som åklagare och anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden som är ett särskilt bestraffningsorgan. Dopingnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är högsta organ att pröva ärenden enligt idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Eftersom dopingreglerna styrs av världsantidopingkodens regelverk kan beslut från RIN i vissa fall överklagas till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS).

Dopingkontroller

Dopingkontroller är för att upptäcka och avskräcka användandet av dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Dopingkommissionen utför dopingkontroller, kontrollerna kan komma att ske i samband med tävling, träning eller på fritiden.

Uppgifter om nedanstående skickas kontinuerligt till Svensk Antidoping för tillämpning:

– Planerade landslagssamlingar (dam/herr). Ansvarig för att detta rapporteras är landslagsledningen i respektive grenförbund. 


– Planerade SM. Ansvarig för att detta rapporteras är respektive grenförbund.– Aktuella listor för kontrollpoolerna. Ansvarig för att detta rapporteras är grenförbund och SF.

– Aktuella listor för projekt. Ansvarig för att detta rapporteras är grenförbund och SF eller den som äger projektet inom organisationen.

Information och utbildning

STF, STU och SIF, har ett ansvar att förmedla information om dopingreglerna till föreningar, utövare, ledare och förtroendevalda via utbildning och informationsträffar.

Förbundets hemsida www.swetaekwondo.se är den främsta kanalen för information. GF ska på sina hemsidor informera med exakt identisk information som finns på SF:s hemsida.

För mer information se www.antidoping.se.

STF rekommenderar

STF rekommenderar föreningar att Vaccinera klubben mot doping, vaccineraklubben.se

STF rekommenderar aktiva att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare, renvinnare.se


STF ansvarar för att 

 • Tillhandahålla aktuell information via www.swetaekwondo.se.

 • Informera nya medlemsföreningar i sitt välkomstbrev om att programmet finns på hemsidan.


 • Integrera antidopingprogrammet i grenförbundens tränarutbildningar (steg-utbildningar).

 • Särskilt följa upp de föreningar där brott mot dopingreglerna uppmärksammats. 

 • Ansvarig person från STF deltar vid Svensk Antidopings årliga konferens.

Grenförbund ansvarar för att 

 • Utse en kontaktperson i antidopingfrågor. 

 • På grenförbundets hemsida informera om antidopingarbetet med hänvisning till 
www.swetaekwondo.se/antidoping. 

 • Rapportera planerade landslagssamlingar och SM till Svensk Antidoping. och sitt SF. 

 • Senast 1/1 2020 införa krav på att landslagsaktiva genomför Ren Vinnare. 

 • Senast 1/1 2020 införa krav på att arrangör av SM samtliga-tävlingar genomför Vaccinera klubben.
 • Kontaktperson från GF deltar vid Svensk Antidopings årliga konferens. 

 • Kontaktperson från GF deltar vid Svensk Antidopings årliga utbildningsdag.


Föreningar ansvarar för att 

 • Aktivt arbeta för en idrottsmiljö fri från doping. 

 • Vara Svensk Antidoping behjälplig vid dopingkontroll. 

 • Vid dopingfall genomföra vaccinera klubben inom max 6 månader. 


 • Genomföra vaccinera klubben, vaccineraklubben.se. 

 • Uppmuntra ledare, tränare, aktiva och förtroendevalda att genomföra Ren Vinnare, renvinnare.se. 


Förbjudna substanser

På RF:s hemsida finns WADA:s lista med förbjudna substanser samt en lista med läkemedel som innehåller förbjudna substanser och marknadsförs i Sverige (rödgröna listan).

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Här finns information som hjälper dig att avgöra om du behöver söka dispens >>

Kosttillskott

Svenska Taekwondoförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Läs mer på Svensk Antidopings hemsida >>